โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.thasaischool.ac.th Thu, 06 Feb 2020 14:39:47 เข้าสอบ O - NET http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=22 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1580892722.jpg ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 คน 1580892722 ครู D.A.R.E ได้มีจิตอาสาช่วยซ่อมแซมประตูห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=21 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1580876078.jpg ให้กับโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1580876078 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=20 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1580710357.jpg ณ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัวพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 ทุ่งครุ 1580710357 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=18 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1580265385.jpg ระดับชั้นปฐมวัย 1580265385 จัดกิจกรรมการเรียนรูรู้เท่าทันโทษของอบายมุขและสิ่งเสพติด http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=17 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1580202710.jpg นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1580202710 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาคม ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1580094527.jpg ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1580094527 เยี่ยมชมการดำเนินการจัดกิจกรรมการติว O - NET และ NT http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1580093818.jpg นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางจริยา สวนคล้าย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตาม และนางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง ศึกษานิเทศก์ ได้นำคณะว่าที่ศึกษานิเทศก์ 1580093818 กิจกรรมแอโรบิกส์เพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพติด To Be Number One http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1580093113.jpg ตามโครงการโรงเรียนสีขาว 1580093113 ทางโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=6 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1579579468.jpg ทางโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์  ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 1579579468