ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรพรรณ เหล่าอัน
ตำแหน่ง :หัวหน้างานบริหารบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :