หมวดหมู่ : ภาพข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : จุลสารฉบับที่ 30
โดย : nalongsak
อ่าน : 392
จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ฉบับที่ 30 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถ ของพระบาทสมเด็จ พระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน